Bar kodovi i deklaracije

Upotreba bar kodova i deklaracija nije neka novina. Zakon o trgovini je to predvideo i ranije ali je novina to što će od februara 2020. godine krenuti strožija kontrola a u slučaju nepoštovanja propisa previđene su velike kazne i sankcije. Dakle, bar kodovi i deklaracije, kako se prilagoditi?

 

Bar kodovi i deklaracije. Od februara 2020. godine stupio je na snagu Zakon o trovini koji predviđa upotrebu i prisustvo bar kod etiketa na trgovačkoj robi.

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

 

Sredinom 2019. godine počeo je da se primenjuje Zakon o trgovini čiji se jedan od članova odnosi na obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom, bar kodom ili QR kodom. Pripremni period istekao je 31. januara 2020. a to znači da će od 1.februara 2020. pored osnovnih podataka na deklaraciji, na svakom proizvodu morati biti navedena neka mašinski čitljiva oznaka kao što je bar-kod ili QR kod.  (Članom 34. stav. 8 Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 52/2019) predviđeno je da od 31. januara 2020. godine, sva roba u maloprodaji mora biti označena mašinski čitljivom oznakom – GTIN identifikacija, QR kod i dr.). 

Sva pravna lica odnosno preduzetnici koji prodaju robu ili proizvode (uključujući i sopstvene proizvode) potrošačima radi zadovoljavanja njihovih ličnih potreba ili potreba domaćinstva, nisu izuzeti od obaveza koje su propisane članom 34. Zakona o trgovini. Za nedostatak deklaracije trgovci neće moći da se pravdaju nemarnošću proizvođača. Proizvođač je dužan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak mašinski čitljivog koda snosiće i prodavac. Na internetu možete pronaći dosta tekstova koji pišu o toj temi, ali su tekstovi još uvek nedorečenii mnogima nejasni.

Što se tiče samih deklaracija, njihova upotreba nije neka novina. I pre mašinskih kodova deklaracije su bile sastavni deo svakog artikla. Sva roba u trgovini na malo morala bi da ima deklaraciju koja sadrži sledeće podatke:

  • naziv i vrstu robe,
  • tip i model u skladu sa prirodom robe,
  • količina izražena u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe,
  • poslovno imene proizvođača, a za robu iz uvoza poslovno imenu uvoznika i zemlju proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu. Šta se menja sada? Faktički ništa. Novo je samo to što se sada postojećoj deklaraciji pridodaje mašinski čitljiv kod (bar kod ili QR kod).

 

Bar kod ili QR kod?

 

Koja je razlika između ova dva koda?

Šta je bar kod?

Bar kod, 1D, ili linijski kod, je način označavanja proizvoda nizom crnih linija koje je lako prepoznati i pročitati specizijalizovanim uređajima a nemenjen je uglavnom proizvođačima i uvoznicima robe. Brojevi predstavljeni u obliku bar koda omogućavaju automatsko očitavanje podataka na svakom mestu ulaza ili izlaza jedinice. Bar kodovi se najčešće štampaju zajedno sa drugim informacijama na pakovanju ili se štampaju naknadno i kao etikete lepe na proizvode . Najčešća primena im je u trgovini gde elektronski čitači očitavaju broj koji bar kod sadrži i preko tog broja kasa brzo pronalazi dati artikal u bazi.

QR bar kod pored numeričkih vrednosti sadrži i tekstulne podatke i web linkove.

Šta je QR kod?

QR kod, 2D, matrični kod ili dvodimenzionali kod. On funkcioniše na principu matrice crnih kvadratića koje formiraju sliku sličnu crno belom mozaiku, (za razliku od linijskih 1D bar kodova). Osim brojeva, koje najčešće sadrže bar kodovi, QR kod sadrži mogo više informacija (npr. podatke o artiklu, sastav, naziv proizvođača, prodavca, telefonske kontakte, web adrese i sl.). QR kod vas može uputiti na telefonske kontakte, lokaciju na google mapi ili na web sajt proizvođača. Sa tehničke strane QR kodovi imaju mnogo brži odziv kod očitavanja, toleranciju na greške i tehnički su superiorniji u odnosu na bar kodove. Ali i pored toga QR kodovi nisu pogodni za rad sa kasama gde bar kodovi nesumnjivo imaju prednost.

Šta koristiti? Bar kod ili QR kod?

U tekstu Zakona o trgovini navodi se da “sva roba u maloprodaji mora da ima mašinski čitljiv kod, bar kod ili QR kod” što navodi na zaključak da bi sa zakonske strane prisustvo jednog od ova dva koda ispoštovalo pravnu proceduru. Sa druge strane s obzirom da oba ova koda imaju svoje prednosti i mane, izbor mora biti odgovarajući. Prisustvo bar koda je naročito bitno ako sebe smatrate ozbiljnim proizvođačem ili preduzetnikom a naročito ako planirate ozbiljnije plasmane u zemlji i u inostranstvu. Bar kodove izdaju ovlašćene agencije (kod nas GS1 Srbija) i ovi kodovi su registrovani u nacionalnom registru. Bar kod je jedinstven, pripada samo vama (nešto poput PIB-a proizvoda) pa vaša roba može biti prepoznata kako u zemlji tako i bilo gde u inostranstvu, naročito uz upotrebu odgovarajućih internet servisa ili mobilnih aplikacija. Bar kod broj bi trebali da obezbede proizvođači ili uvoznici robe kako bi roba imala jedinstveni trgovački broj gde god da se pojavi u prodaji a ne da taj posao ostave trgovcima koji će za jedan isti artikal praviti sopstvene brojeve i tako dovesti do situacije da se isti artikal javlja na tržište sa različitim bar kod brojevima. Poruka je dakle sledeća: ako ste proizvođač ili uvoznik, poželjno bi bilo se odlučite za bar kodove. Ukoliko i ne odštampate bar kod nalepnicu biće dovoljno da registrovani bar kod broj pošaljete prodavcu koji isti može sam odštampati (na osnovu tog broja). Bar kod brojevi se ne mogu izmišljati proizvoljno već moraju biti izdati od strane ovlašćene agencije, što znači da se mora poštovati određena procedura u nomenklaturi i jedinstvenosti – a to košta. Bar kodove možete poručiti u paketima (1,10,100,1000, 10.000..) a u zavisnosti od količine morate platiti odgovarajuću cenu.

QR kod ima svoje prednosti ali i mane. Tehnički gledano, njegove mogućnosti su mnogo veće od linijskih bar kodova ali je on više informativnog karaktera i usmeren ka potrošaču. To znači da će kupac moći uz pomoć mobilnog telefona i odgovarajućih aplikacija da očitava QR kodove i tako dobija potrebne informacije. Ono što će biti problem jeste taj izostanak “jedinstvenosti” na tržištu i problem sa očitavanjem u uzlazu/izlazu robe (u magacinima, trgovačkim kasama i sl). Za razliku od bar kodova koji uglavnom sadrže numeričku vrednost, jedinstveni broj, moraju se registrovati/kupiti od strane ovlašćene agencije, QR kodovi su tekstualni podaci, ne moraju se registrovati niti tražiti od agencije i mogu se praviti i u sopstvenoj režiji. Bez obzira na mogućnost upisa veće količine podataka, u ovim kodovima ne bi trebalo pisati sve i svašta već samo podatke koji imaju potrebnu i korisnu funkciju, a koje inače pronalazite na deklaracijama uz dodatna korisna obaveštenja kupcima (tipa načina upotrebe, objašnjenja, kontakte i sl). Mana im je ta što vam QR kodovi neće mnogo pomoći u prometu jer preko ovih kodova trgovine neće moći da registruju promet robe niti na ulazu niti na njenom izlazu (pošto ta uloga pripada linijskom bar kodu) pa odsustvo standardnog bar koda može dovesti do situacije da vaša roba ima problema u plasmanu. Marketi vas mogu staviti pred svršen čin da, ili obezbedite bar kodove, ili da odbiju vašu ponudu.

QR kodovi mogu biti interesantni i zbog drugih prednosti a to je poštovanje propisa u smislu obeležavanju robe mašinskim kodom i sankcija koje proizilaze iz nepoštovanja propisa. U zakonu je navedno da “roba mora biti označena mašinski čitljivim kodom, bar kodom ili QR kodom…” pa ako zanemarimo prednosti i mane ovih kodova, ostaje mogućnost da prisustvo QR koda (bez bar koda) zadovolji zakonsku odredbu o postojanju mašinski čitljivog koda i time oslobodi prodavca/proizvođača sankcija za nepoštovanje propisa.  U tom slučaju, zahvaljujući QR kodu, mali proizvođači i trgovci koji prozvode i prodaju robu u malim količinama, interno, i bez šireg plasiranja na tržištu mogli bi ispoštovati zakonsku normu postojanja mašinski čitljivog koda. Za sada još uvek nije u decidno potvrđeno da li QR kod može imati potpunu ravnopravnost sa bar kodom, u smislu poštovanja propisa, koji u tom delu nudi potpunu sigurnost i puni komercijalni efekat. U svakom slučaju, od situacije do situacije priča može dosta varirati pa bi najbolje bilo da od odgovarajućih službi ili svog knjigovođe zatražite preciznije informacije šta učiniti konkretno u vašem slučaju.

 

Gde se stavlja oznaka?

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju. Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

  • Na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
  • Neposredno pored robe na mestu prodaje;
  • U katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U kontekstu napred navednog, razlika je sada u tome što će pomenuta deklaracija morati da ima i odgovarajući mašinski kod. Taj kod može biti odštampan u okviru same deklaracije ili se može naknadno prilepiti kao dopunska oznaka. Kako bi to praktično izgledalo na konkretnom primeru npr. prodaji cipela? U datom slučaju biće dovoljno da prodavac istakne mašinski čitljiv kod na kutiji od obuće, a ne na samoj cipeli, koju stavlja u promet. Pravno lice koje vrši prodaju preko interneta nije u obavezi da učini dostupnim mašinski čitljiv kod na deklaraciji, koju ističe na internet stranici.

 

I na kraju vrlo bitna činjenica – KAZNE

U skladu sa članom 68. stav 1. tačka 9) Zakona o trgovini novčanom kaznom od 500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako prodaje robu bez deklaracije (član 34). Kazniće se i fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara. Kazniće se i preduzetnik novčanom kaznom od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

 

Zakon o trgovini je inače i ranije predviđao upotrebu deklaracija i bar kodova ali će sada krenuti strožija kontrola.

BAR KODOVI I DEKLARACIJE

Uz navedenu prekršajnu kaznu, pravnom licu se može izreći i zaštitna mera zabrane obavljanja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine, kao i zaštitna mera javnog objavljivanja presude. Takođe, uz navedenu prekršajnu kaznu, odgovornom licu u pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da vrši određene poslove u trajanju od tri meseca do jedne godine.

Isto važi i za preduzetnika i fizičko lice, kome se uz navedenu prekršajnu može izreći i zaštitna mera zabrane vršenja određene delatnosti u trajanju od šest meseci do dve godine.

 

 

Media Centar Studio nudi Vam pomoć kod grafičke izrade bar kodova

 

Iako unapred najavljena, ova priča sa bar kodovima nekako je zatekla naše preduzetnike nespremne a informacije još uvek nisu potpune. Rešenje ove priče ima dva koraka:

  • prvi korak – dobijanje koda: Ako se odlučite za standardne bar kodove, biće potrebno zatražiti (kupiti) paket bar kod brojeva od ovlašćene agencije (najčešće se radi o 13 cifarskim brojevima, EAN13 tipa), zvanično izdatih i registrovanih u centralnom registru bar kodova.  Morate se prijaviti za članstvo i licenciranje GS1 kompanijskog prefiksa. Prefiks vaše firme je jedinstveni niz cifara koji se dodeljuje vašoj firmi a koji vas identifikuje kao proizvođača u celom lancu snabdevanja proizvodima.
  • drugi korak – štampa: nakon što dobijete brojeve od agencije, te brojeve treba pretvoriti u linijske bar kodove (crteže) i odštampati. U slučaju QR kodova, ne morate ništa registrovati, možete se javiti direktno u Media Centar Studio, gde ćemo nakon što zajedno sastavimo tekst koda, iste pretvoriti u grafičke kodove (crteže) i odštampati. Dakle, i u slučaju bar kodova, i u slučaju QR kodova, što se tiče generisanja grafičkih kodova, pripreme za štampu i same štampe, taj deo posla možete završiti u kod nas u Media Centru.

Ako se odlučite za samostalan rad, kod kuće, gledajte da bar kodove pripremite u vektorskom formatu a da njihovu štampu vršite direktno iz kompjutera. Nemojte praviti fotokopije, “kopije od kopija”, nepravilna zumiranja i resajz jer će u tom slučaju doći do gubitka kvaliteta štampe, bar kodovi će postati nečitki pa samim tim nefunkcionalni i neispravni. Ovo posebno važi za QR kodove.

 

Napomena: ovaj tekst je informativnog karaktera uopštenog tipa. Za vašu konkretnu situaciju u vezi izbora vrste mašinskog koda možete se konsultovati sa vašim knjigovođom. Za sva tehnička pitanja oko štampe i dizajna kodova Media Centar studio vam stoji na raspolaganju. 

 

Media Centar Studio, Leskovac

016/215-298,  063/8309803

e-mail:mediacentar.leskovac@gmail.com

Pogledajte slične tekstove

 Vektorski dizajn, izrada i štampa bar kod i QR kod deklaracija, etiketa, nalepnica

IZRADA BAR KOD NALEPNICA

 Bar kod - QR kod - Deklaracija - Dizajn, priprema za štampu i štampa

BAR KOD – QR KOD – KO JE VLASNIK OVOG KODA

 

IZRADA BAR KOD – QR KOD ETIKETA

 

BAR KODOVI I DEKLARACIJE. OD FEBRUARA 2020. GODINE STUPIO JE NA SNAGU ZAKON O TROVINI KOJI PREDVIĐA UPOTREBU I PRISUSTVO BAR KOD ETIKETA NA TRGOVAČKOJ ROBI.

Comments are closed.